Fangstsertifikat gebyret i Danmark vil bli senket for Norske fangstsertifikat pr 1.1.13


Fiskeri-og kystdepartementet har blitt informert av Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om at fangstsertifikatgebyret vil bli DKK 184 per norske fangstsertifikat fra og med 1. januar 2013!


Fiskeri- og kystdepartementet har blitt informert fra den Danske Fødevarestyrelsen om at det vil bli foretatt en endring i IUU-gebyret for norske forsendelser fom 1. januar 2013.

I bekjentgjørelsens § 33, 2. ledd fremgår det at Norge skal anses som et lavrisikoland og at norske forsendelser derfor skal bli ilagt et lavere gebyr enn andre tredjeland.

Endringen innebærer likevel at det vil måtte svares et gebyr på DKK 184 per fangstsertifikat.

Login
Vis sertifikat


Vis

* "Document security code" står på bunnen av det nye norske fangstsertifikatet utstedt etter 06.12.2011 og gjelder bare for dette dokumentet. La feltet stå blankt for de andre dokumenttypene.